All LCGC Products

Tìm sản phẩm theo mã hàng
Tìm sản phẩm theo tên
Title Thông tin
WAT038575
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038575
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044223
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR3 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044223
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039787
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK CM 15HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039787
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCM
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT054490
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HMW2 TOLUENE INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT054490
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045850
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR1 ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045850
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052855
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C8 SS CART 4,6X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052855
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036870
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 5UM 100A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036870
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039782
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039782
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044480
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 GUARD COL 2PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044480
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044201
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HMW7 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044201
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044235
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044235
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037851
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037851
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044214
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT5 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044214
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044216
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044216
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036980
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK SILICA SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036980
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045820
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5E ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045820
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038570
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK HC18 HA 47X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038570
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045825
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5E ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045825
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045975
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HT6E ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045975
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT066215
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSYMMETRY C8 3,5U 4,6X100 CART
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT066215
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052834
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNova-Pak C18 3,9x50mm Cartridge 3/Pk
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052834
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037704
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037704
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038512
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM INSERT 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038512
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036975
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036975
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046920
Mô tả loại cột sắc ký lỏngRESOLVE C8 GUARD COLUMN 2/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046920
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT066228
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSYMMETRYPREP C8 7U 19X150 COL
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT066228
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044375
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 COLUMN 4,6X150MM
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044375
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT058977
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSYMMETRY C8 3,5U 2,1X30
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT058977
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044250
Mô tả loại cột sắc ký lỏngIC-PAK C M/D GUARD PAK INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044250
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044218
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044218
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045805
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR4E ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045805
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT084176
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 COLUMN 7,8X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT084176
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038526
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038526
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT054488
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HMW2 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT054488
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044234
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044234
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044241
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044241
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044243
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN HP SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044243
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039786
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 15HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039786
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046865
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK NH2 GUARD COL 2/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046865
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhNH2
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046915
Mô tả loại cột sắc ký lỏngRESOLVE C18 GUARD COLUMN 2/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046915
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039790
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK CM 8HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039790
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCM
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044347
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPURESIL C18 GUARD-PAK INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044347
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044226
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044226
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT084179
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK PHENYL COL 7,8X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT084179
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052795
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN HP SS CART 3,9X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052795
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044245
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN HP COLUMN 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044245
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045940
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HT4 ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045940
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT056970
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK HC18 HA 25X100 CART.
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT056970
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT058973
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSYMMETRY C18 3,5U 2,1X30
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT058973
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037857
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SILICA 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037857
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)

Pages

Subscribe to Front page feed
Go to top