All LCGC Products

Tìm sản phẩm theo mã hàng
Tìm sản phẩm theo tên
Title Thông tin
WAT046920
Mô tả loại cột sắc ký lỏngRESOLVE C8 GUARD COLUMN 2/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046920
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045975
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HT6E ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045975
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037833
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037833
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037663
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037663
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036865
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036865
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052860
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 SS CART 4,6X250
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052860
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038503
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038503
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039785
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK CM 8HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039785
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCM
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038567
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK SP 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038567
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSP
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045810
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR4E ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045810
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044210
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT4 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044210
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052780
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNova-Pak C18 3,9x50mm Cartridge
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052780
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044206
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044206
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045835
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR0,5 ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045835
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044207
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044207
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046825
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HMW6E ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046825
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044347
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPURESIL C18 GUARD-PAK INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044347
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052735
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C8 SS COL 2X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052735
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044227
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044227
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045845
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR1 ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045845
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046840
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN GUARD COLUMN 2PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046840
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039790
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK CM 8HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039790
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCM
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044234
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044234
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039787
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK CM 15HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039787
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCM
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052775
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNova-Pak C8 3,9x50mm Cartridge
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052775
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044201
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HMW7 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044201
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036875
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036875
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044241
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044241
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT054464
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5 TOLUENE INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT054464
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038509
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038509
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037851
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037851
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT054405
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL GUARD COL. THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT054405
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045805
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR4E ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045805
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046800
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HMW7 ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046800
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045885
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR3 ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045885
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038512
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM INSERT 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038512
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044460
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNova-Pak CN HP 4,6x250mm Cart
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044460
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037712
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037712
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045830
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR0,5 ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045830
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044218
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044218
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052855
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C8 SS CART 4,6X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052855
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT052785
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN HP SS CART 3,9X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT052785
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044225
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044225
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038564
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038564
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037692
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037692
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039575
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 8HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039575
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044223
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR3 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044223
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT046880
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A GUARD COL. 2/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT046880
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045875
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR3 ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045875
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045900
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR4 ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045900
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)

Pages

Subscribe to Front page feed
Go to top