All LCGC Products

Tìm sản phẩm theo mã hàng
Tìm sản phẩm theo tên
Title Thông tin
WAT038522
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038522
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036985
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C8 SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036985
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC8
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045810
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR4E ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045810
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038514
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038514
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044223
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR3 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044223
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038520
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038520
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045820
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5E ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045820
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038528
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038528
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044227
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044227
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036980
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK SILICA SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036980
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037520
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150 (3/PK)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037520
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038508
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 100A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038508
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044250
Mô tả loại cột sắc ký lỏngIC-PAK C M/D GUARD PAK INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044250
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038509
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038509
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037851
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037851
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045850
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR1 ID4,6 THF INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045850
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044235
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044235
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038511
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SIL 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038511
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSIL
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044202
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HMW7 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044202
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044207
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044207
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039783
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 8HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039783
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044237
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR2 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044237
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037712
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037712
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037684
Mô tả loại cột sắc ký lỏngUBONDAPAK C18 10UM 125A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037684
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044209
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT4 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044209
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039786
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 15HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039786
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044220
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044220
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044375
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 COLUMN 4,6X150MM
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044375
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036970
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK PHENYL SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036970
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044203
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HMW6E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044203
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044231
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR0,5 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044231
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044210
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT4 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044210
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044234
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044234
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044206
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044206
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044226
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044226
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038575
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038575
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045825
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5E ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045825
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044229
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044229
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037650
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 15UM 5KG
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037650
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038507
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038507
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045815
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR5E ID4,6 TOL INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045815
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044228
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044228
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038526
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038526
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038564
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038564
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044455
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK CN HP SS CART 4,6X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044455
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhCN
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038567
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK SP 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038567
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSP
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045855
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR1 ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045855
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038571
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 300A 15-20UM 47X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038571
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT045870
Mô tả loại cột sắc ký lỏngSTYRAGEL HR2 ID4,6 DMF
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT045870
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037663
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037663
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)

Pages

Subscribe to Front page feed
Go to top