All LCGC Products

Tìm sản phẩm theo mã hàng
Tìm sản phẩm theo tên
Title Thông tin
WAT038524
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 100A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038524
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037704
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037704
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038514
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038514
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044229
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044229
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037830
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037830
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037851
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037851
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038508
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 100A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038508
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037650
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 100A 15UM 5KG
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037650
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039791
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 8HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039791
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044215
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044215
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044222
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR3 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044222
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038528
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038528
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044214
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT5 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044214
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039782
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 5X50
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039782
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044230
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR0,5 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044230
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036865
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036865
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044236
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR2 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044236
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036875
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 5UM 300A INSERTS 10/PK
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036875
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044211
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT4 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044211
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037854
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR C18 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037854
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044205
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HMW6E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044205
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044206
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044206
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044234
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044234
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036975
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036975
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044232
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR0,5 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044232
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037688
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 15UM 100A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037688
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044220
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6E (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044220
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038507
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038507
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037663
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 15HR 10X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037663
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038511
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SIL 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038511
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSIL
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037842
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037842
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038509
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038509
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038512
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM INSERT 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038512
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039783
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK DEAE 8HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039783
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhDEAE
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT036980
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK SILICA SS CRT 3,9X150
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT036980
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSILICA
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038502
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPORASIL 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038502
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044225
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR4 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044225
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038526
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 300A 25X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038526
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037845
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C18 G-P INSERT 40X10
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037845
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044217
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044217
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044213
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT5 (THF) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044213
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037700
Mô tả loại cột sắc ký lỏngDELTA-PAK C4 15UM 300A 40X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037700
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC4
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044208
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT3 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044208
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044227
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR5E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044227
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT037520
Mô tả loại cột sắc ký lỏngNOVA-PAK C18 SS CART 3,9X150 (3/PK)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT037520
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin IRELAND
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038503
Mô tả loại cột sắc ký lỏngBONDAPAK C18 15-20UM 25X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038503
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhC18
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044218
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HT6E (TOL) INTL HAZA
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044218
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT044235
Mô tả loại cột sắc ký lỏngWATERS STYRAGEL HR1 (DMF)
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT044235
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnh
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT038501
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPREP NOVA-PAK HR SIL 3,9X300
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT038501
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhSIL
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)
WAT039630
Mô tả loại cột sắc ký lỏngPROTEIN-PAK Q 8HR 5X100
Hãng sản xuất (nhãn hiệu cột) Waters
Mã cột sắc kýWAT039630
Quy cách đóng gói cộtEA
Quốc gia sản xuất cột origin Ireland
Thành phần pha tĩnhQ
Nhà cung cấp sản phẩmGiMiTEC (email: info@gimitec.com)

Pages

Subscribe to Front page feed
Go to top