Bơm nước áp lực cao Procon Series 4

Series 4 được thiết kế và xây dựng để đáp ứng nhu cầu của bạn cho tốc độ chảy khác nhau, 115-330 lít mỗi giờ tại 250 psi. Bơm PROCON này duy trì tất cả các tính năng chất lượng và cấu trúc của các Series 1, 2, và 3.

SKU: Series 4 Pump Category:

Chi tiết sản phẩm

– Brief Description: Brass housing, 5/8″ ports
– Primary Application: Reverse Osmosis
– Secondary Application: Booster Pumps
– Additional Applications: Circulation, Reverse Osmosis, Booster Pumps, Solar Applications, Hydraulic – Systems, Desalination
– Mounting Styles: Clamp-on, Bolt-on

Một số phiên bản phổ biến:

104E265F12XX, 104E330F11XX, 104E265G12BA, 10543, 104B240F11BA, 104R240R12BC, 104E240F11BA, 114B240F11BA, 104E240F11XX, 104B240F11BC, 104L215F11XX, 104B240F11XX, 104E240F11BC, 114E240F11XX, 104E140F11XX, 104B330F11XX, , 104C240F11XX, 104E240F11AA, 104
Chọn để đặt hàng sản phẩm, quý khách hàng có thể chọn model theo thông tin bên dưới hoặc để chúng tôi hỗ trợ bạn https://www.gimitec.com/gml/contact/:

Pump Style: Standard Vane Pump
Specs: Download
Dimensional Drawings: Download
Weight: 3.00 LBS

Leave a Reply

GML Series Nitrogen generator

  • Completely silent in operation, few moving parts with minimum maintenance requirements
  • More cost efective than any other gas supply method, onsite gas generation considerably reduces your carbon footprint
  • Gas on demand, no health hazards, no need to worry about running out of gas
  • Commission gmLab Technologies’s expert installation engineers, let us do the work for you

GIMITEC - gmLab Technologies

A nitrogen generator manufacturer, and trading service company.

Contact info:
* 0866 858 363
* sale@gimitec.com
* support@gimitec.com

GIMITEC adver!